alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Etika a ekonomika

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Jedna z najkomplexnejších kníh z oblasti podnikateľskej etiky ako teoretickej disciplíny vychádza v treťom, výrazne doplnenom a prepracovanom vydaní. Podnikateľská etika sa zaoberá prienikom etiky a ekonomiky na všetkých úrovniach hospodárstva...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

Autor(i): Edmund Horváth

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ďalšia publikácia z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION je venovaná problematike premlčania v súkromnom práve. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských súdov...Viac...

Nájsť podobné
Repetitórium trestného práva procesného

Autor(i): Juraj Kolesár

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia slúži ako pomôcka pre študentov právnických fakúlt...Viac...

Nájsť podobné
Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci

Autor(i): Eleonóra Fabiánová a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zamestnávatelia POZOR! Táto publikácia ako prvá na Slovensku rieši problematiku bezpečnosti práce, ochranu pred požiarmi a ochranu zdravia pri práci pre malých a stredných podnikateľov. Nájdete v nej ucelený prehľad povinností zamestnávateľov...Viac...

Nájsť podobné
Prípadové štúdie z obchodného práva

Autor(i): Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je zameraná na precvičenie všeobecných ustanovení prvej časti Obchodného zákonníka, ustanovení upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností a družstvo, ...Viac...

Nájsť podobné
Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Viac...

Nájsť podobné
Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi

Autor(i): Miriam Laclavíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Majetkové vzťahy medzi manželmi vznikali a vznikajú v súvislosti so spoločným manželským životom, so spoločným hospodárením v rodine a so zabezpečením hmotných potrieb manželov vždy aj so zreteľom na zabezpečenie a úhradu potrieb detí...Viac...

Nájsť podobné
Bezpečnosť v 21. storočí

Autor(i): Štefan Volner

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl, odborníkom v oblasti teórie bezpečnosti, medzinárodných vzťahov a politológie, pracovníkom decíznej sféry v oblasti bezpečnosti a obrany...Viac...

Nájsť podobné
Štátne symboly Slovenskej republiky

Autor(i): Ladislav Vrtel

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Jadrom knihy Ladislava Vrtela Štátne symboly Slovenskej republiky sú základy praktického používania štátnych symbolov Slovenskej republiky, ilustrované početnými príkladmi ich správneho aj chybného aplikovania v každodennej praxi ...Viac...

Nájsť podobné
Sprisahanie bohatých

Autor(i): Robert T. Kiyosaki

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Robert Kiyosaki poskytuje svoj pohľad na globálnu ekonomiku a zaoberá sa dôvodmi, prečo toto búrlivé obdobie predstavuje pre ľudí takú výzvu...Viac...

Nájsť podobné
Formálno-právna stánka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950

Autor(i): Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Doterajšie historické bádanie testamentárnej praxe na Slovensku v predloženej práci rozšírilo o historickoprávnu dimenziu. Napriek obsolencii zvolenej právnej úpravy výskum anticipoval pre autorku možnosť popísať vývojové zmeny...Viac...

Nájsť podobné
Hodnotenie vplyvov v teórii a praxi Slovenska a Európskej Únie

Autor(i): Katarína Staroňová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Cieľom predkladanej monografie je poukázať na využívanie nástroja hodnotenia vplyvov v legislatívnom procese – na úrovni EÚ ako i na Slovenska...Viac...

Nájsť podobné
Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv

Autor(i): Pavel Šturma

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

První vydání této práce vyšlo již před deseti lety; druhé, aktualizované vydání pak téměř před sedmi lety. Tyto roky přinesly řadu změn v mezinárodní a evropské ochraně lidských práv. Byly přijaty některé nové instrumenty rozvíjející materiální právoViac...

Nájsť podobné
Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov

Autor(i): Andrea Olšovská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje vedecké práce, témou ktorých sú otázky týkajúce sa trendov pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a súvisiacich odvetví práva. Autori sa vo svojich príspevkoch venujú aktuálnym problémom spojených s výkonom závislej práceViac...

Nájsť podobné
Občiansky súdny poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Úplné znenie zákona po poslednej novele s rozsiahlym komentárom a doplnenou judikatúrou...Viac...

Nájsť podobné
Stratégia odvážnych

Autor(i): Bernard H. Schmitt

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Všetci vieme, že firmy potrebujú kreatívne a inovatívne stratégie, aby obstáli v boji proti konkurencii. Ale konvenčné riadenie, ktoré myslí predovšetkým na optimalizáciu rizika a oceňuje opatrné myslenie, neprospieva odvážnym nápadom, ...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca

Autor(i): Anna Tokárová a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebnica Sociálna práca - Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce je určená študentom sociálnej práce na slovenských vysokých školách.Viac...

Nájsť podobné
Štátne právo Slovenskej republiky

Autor(i): Marian Posluch, Ľubor Cibulka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Snaha po rýchlej informácii o javoch našej súčasnosti vedie často k maximálne možnému zjednodušovaniu a tomuto pokušeniu podľahli neraz aj velikáni myslenia...Viac...

Nájsť podobné
Obchodné zákonodarstvo a podnikanie v Slovenskej republike v rokoch 1939 - 1945

Autor(i): Milan Šmátrala, Jozef Králik

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Naším cieľom je pokúsiť sa o objektívne zhodnotenie jednej z významných oblastí spoločenského života slovenskej pospolitosti počas obdobia trvania Slovenského štátu resp. Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1945, ...Viac...

Nájsť podobné
Súd a tvorba práva

Autor(i): Jozef Ratica

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dr. Jozef Ratica ako skúsený sudca najlepšie vedel, že „medzery“ v normách právnych predpisov sa nedajú vyplniť len logickými metódami výkladu a že súd pri ich vypĺňaní musí predovšetkým rešpektovať vôľu účastníkov právneho vzťahu...Viac...

Nájsť podobné
Tabuľka Ústava SR - Štátne symboly, preambula...

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obojstranná tabuľka vo formáte A4...Viac...

Nájsť podobné
Umenie vidieť

Autor(i): Mike Rother, John Shook

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Mapovanie toku hodnôt patrí medzi základné metódy konceptu štíhlej výroby. Kniha Umenie vidieť ponúka návod ako postupovať pri praktickom využívaní tejto metódy...Viac...

Nájsť podobné
Poisťovníctvo

Autor(i): Anna Majtánová a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia prezentuje podstatnú časť poznatkov poistnej vednej disciplíny. Vo všetkých vyspelých trhových ekonomikách sa poisťovníctvo a poistný trh chápu ako neoddeliteľná a pritom veľmi silná súčasť finančného trhu...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce s komentárom a judikaturou

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie, ale i rozsiahly komentár,...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo - vzory a prípady 7-8/09

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

* Účtovné súvsťažnosti; * Dlhodobý majetok; * Zásoby; * Finančné účty; * Kapitálové účty; * Dlhodobé záväzky; * Náklady; * VýnosyViac...

Nájsť podobné
Kresťanské kompendium sociálneho a spoločenského poradcu

Autor(i): Stanislav Matulay, Eva Matulayová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Postupný rozvoj postmodernej spoločnosti popri novodobej, relatívnej chudobe priniesol absolútne nóvum, ktorým bolo zneistenie v podstate všetkých, snáď s výnimkou úzkej špičky tých najbohatších. Zdrojom tejto neistoty nie je už príroda...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

Autor(i): Tomáš Gábriš, Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k väčším štátnym (predštátnym) celkom. V predkladanom texte sa predstavujú dejiny štátu a orgánov pôsobiacich vo verejnej moci...Viac...

Nájsť podobné
Pracovný pomer a poistný systém

Autor(i): Helena Barancová a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo.Viac...

Nájsť podobné
Kapitálový trh Európskej únie

Autor(i): Vladimír Baláž

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Fungovanie modernej ekonomiky je nemysliteľné bez efektívneho trhu kapitálu. Kým vo vyspelých európskych štátoch sa tieto trhy formovali po niekoľko stáročí, Slovensko je zatiaľ len na začiatku svojej cesty k rozvinutému trhu kapitálu...Viac...

Nájsť podobné
Kriminalita ako spoločenský fenomén

Autor(i): Gabriela Lubelcová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

"To, čo profiluje predkladanú prácu, je jej sociologický rozmer. Ponúka sociologický spôsob interpretácie kriminality ako spoločenského javu..."Viac...

Nájsť podobné
Pojem a platnosť práva

Autor(i): Robert Alexy

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nemecký právny filozof Robert Alexy (*1945), jeden z najvplyvnejších filozofov práva v Európe, sa venuje výkladu pojmu a platnosti práva. Začína poukazom na zlyhanie pozitivistického chápania pojmu právo a pokračuje poukazom na najvýznamnejšiu reakciViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov